مراقب این بد افزار جدید باشید!

تیم امنیتی دانمارکی Hemidal می گوید

که تا به حال ۱۰۰,۰۰۰ کاربر دانمارکی به این بد افزار آلوده شده اند،دانمارک اولین کشوری است که آمار آلودگی به این بد افزار را منتشر می کند و در خصوص دیگر کشور ها اطلاعاتی در دست نیست.

طاهری1

ادامه مطلب